Advies & Geven

 

Bureau Renée Steenbergen biedt strategisch advies over fondsenwerving en private giften aan organisaties in de kunstsector, zowel musea als podiumkunsten. Zij is eveneens adviseur van de Raad voor Cultuur op het gebeid van Mecenaat en nieuwe financieringsvormen.

 

BRS is gespecialiseerd in het opzetten van effectieve fondsenwerving en de ontwikkeling van mecenaat, in een integrale aanpak met een marketing- en pr/media-beleid. Zo wordt tegelijk de bekendheid van de kunstorganisatie vergroot en de fondsenwerving ingebed in een bredere strategie voor de lange termijn. 

 

Doel is een solide en duurzaam financieel fundament aan te brengen voor een gezonde toekomst.

 

De kern van de fondsenwerving zoals Bureau Renée Steenbergen die implementeert, richt zich op effectief relatiebeheer. De beoogde particuliere steun kan de vorm hebben van giften in geld en fondsen op naam, van renteschenkingen, donaties in natura en nalatenschappen. Ook het oprichten van geefkringen en het in beeld brengen van pro bono ambassadeurs voor de werving behoren tot de mogelijkheden.Steenbergen coacht ook directie en fondsenwervers binnen kunstorganisaties bij het verbeteren van hun relatiebeheer en het vergroten van de hospitality.


Haar  missie is, not for profit organisaties te steunen bij de omvorming tot gezonde, ondernemende en slagvaardige spelers in hun veld, stevig verankerd in het draagvlak van bezoekers en belangstellenden. 

 

Renée Steenbergen kan ook van binnenuit meedenken met kunstorganisaties, door haar bestuurs- en toezichthoudende functies. Zo is zij onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Centraal Museum Utrecht en bestuurslid van de Aziatische Kunst Vereniging VVAK in het Rijksmuseum.

 

 

 

Daarnaast adviseert Renée Steenbergen particuliere gevers, schenkers, verzamelaars en kunstliefhebbers bij het vinden van een zinvolle bestemming van hun kunstbezit en/of hun vermogen.

 

Bureau Renée Steenbergen offers experience-based advise on developing solid private funding for cultural organisations, in order to prepare them for a more independent and safe future. Steenbergen gives direct support to directors and boards on fundraising strategies and capital campaigns. She also analyses relationship networks of organisations and offers coaching to fundraising staff on stewardship and donor retention.

Advies- en onderzoeksfuncties 

2019 - 2020:

 

Renée start - in een vervolg op haar research fellowship aan de UU- met nieuw onderzoek naar Mecenaat en Filantropie, ook in enkele omringende landen. Dit vervolg op haar baanbrekende boek De Nieuwe Mecenas (2008) is ook kritisch over de wijze waarop overheden bijdragen van burgers in willen zetten om bezuinigingen te compenseren. Vandaar de werktitel van dit nieuwe boek: Geven (voor kunst) is Politiek.  Informatie over de vorderingen van dit onderzoek zal via deze website van tijd tot tijd volgen.

 

2018-2019:

 

Initiatiefnemer en organisator van de tweede Dag van het Mecenaat, op 21 maart 2019 in de Aula van de Universiteit Utrecht.


Adviseur Mecenaat en cultuurfinanciering van de Raad voor Cultuur  

 

2018:

 

Adviseur over modellen van governance codes voor de Nederlandse vereniging Toezicht Cultuur (met voordracht, zie onder Lezingen op deze website)

 

Advies aan het Van Abbe Museum, Eindhoven, over de inhoud van een symposium over Mecenaat ter begeleiding van een expositie van de winnaar van de A.H.Heinekenprijs voor Kunst.

Met publicatie over het mecenaat van de Heinekenprijs voor Kunst,

door Renée Steenbergen.

 

2017:

Initiator en organisator van de Dag van het Mecenaat/ Day of Arts Philanthropy: internationaal symposium over motieven van gevers voor kunst & cultuur. 

Onderzoek naar jonge donateurs en gevers voor de kunsten aan de Universiteit Utrecht, m.m.v. een onderzoeksgroep 

 

2017-2018:

Strategisch advies aan de directie en afdeling Fondsenwerving van het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem

 

2016-2020:

Bestuurslid van de Aziatische Kunst Vereniging VVAK in het Rijksmuseum (collectie opgesteld in het Aziatisch Paviljoen aldaar). De VVAK bestaat 100 jaar in 2018, Steenbergen organiseert daartoe een internationaal symposium en een expositie over boeddhistische kunst in De Nieuwe Kerk. 

2016-2018:

Lid van de Adviescommissies van het Mondriaan Fonds over collectiebeleid van musea en over de volkenkundige musea


2014-2018: 

Universiteit Utrecht: senior research fellow (Arts) Philanthropy:
Nieuw motivatieonderzoek onder grotere gevers in Europa. Met organisatie van de Dag van het Mecenaat (januari 2017) en publicatie van een wetenschappelijke bundel.

2015:

Onderzoek in opdracht van het VSB Fonds ter gelegenheid van hun 25-jarige bestaan in 2015. Analyse van het geefbeleid van een van de grootste vermogensfondsen van Nederland en het veranderend geefklimaat in de afgelopen kwart eeuw. Publicatie: boek (najaar 2015).

 

Onderzoek en advies aan een particulier initiatief dat beoogt een permanente expositieruimte voor privéverzamelaars te realiseren in de Randstad.

 

Advies aan diverse particuliere verzamelaars en assistentie bij het vinden van een passende bestemming voor hun kunstcollecties.

 

2014:

Coaching van de afdeling Fondsenwerving & Relatiebeheer van Nationale Opera en Ballet, de bespelers van het Het Muziektheater Amsterdam (10 medewerkers) bij het optimaliseren van de werving onder particulieren en sponsoren.

 

Strategisch adviseur Fondsenwerving voor de particuliere kunstenaarsvereniging en sociëteit Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam voor de werving ten bate van het 175-jarig Jubileum (december 2014).

 

2013-2014:

 

Strategie ontwikkeling voor het Amsterdams Universiteits Fonds ten behoeve van hun werving voor Erfgoed, met de focus op Bijzondere Collecties.


Strategisch advies aan het Tropenmuseum Junior om de stringente bezuinigingen op te vangen door onder meer private giften.

 

2012-2013:

 

Strategisch advies aan directie en bestuur van jeugdtheatergezelschap Het Filiaal te Utrecht bij het ontwikkelen van een mecenaatsprogramma.

 

Strategisch advies bij het ontwikkelen van een regio-netwerk voor organisaties in de cultuur, de zorg en het onderwijs, in samenspraak met locale en provinciale overheden.

 

2011-2012:

Strategisch advies over het ontwikkelen van een trustee-model voor Museum Beelden aan Zee.

 

Strategisch advies over een publiek-privaat initiatief in België ter ontwikkeling van een nieuw museum voor moderne kunst.

 

2010-2011:

 

Adviseur voor het Centraal Museum Utrecht, ontwikkeling van een Denkkader en Protocol voor de omgang met private partijen.

 

Adviseur voor Art Amsterdam. ontwikkeling van het VIP-programma voor verzamelaars.

 

Adviseur  Strategische Fondsenwerving voor het Grachtenfestival Amsterdam, dat een doorstart maakte na een dreigend faillissement.

 

2010:

Extern adviseur voor het Wereldmuseum Rotterdam voor buiten-Europese kunst, dat eind 2009 heropende.

 

2009-2010:

 

Extern adviseur Strategische Fondsenwerving voor het Maritiem Museum in Rotterdam. Ontwikkelen van een strategisch wervingsplan voor met name de renovatie van het gebouw en voor onderzoek.

 

Extern adviseur voor kunstbeurs Art Amsterdam. Steenbergen ontwikkelt het VIP-programma voor verzamelaars tijdens de beurs, met leizngen, tweegesprekken en een thema-symposium.

 

2009:

 

Extern adviseur Mecenaat voor De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

 

Extern adviseur bij Museum Het Dolhuys, nationaal museum van de Psychiatrie,  in Haarlem. Coaching bij en opzetten van het mecenaatsprogramma.

 

Advies aan de Raad van Advies van het  verzelfstandigde Frans Hals Museum  

 

2005-2008

 

Extern adviseur van de directie van het Stedelijk Museum Amsterdam t.b.v. het betrekken van particulieren en verzamelaars bij het nieuwe Stedelijk.  Met intern adviesrapport.

 

2004-2005:


Extern adviseur van de directie van het Kröller-Müller Museum t.b.v. de opbouw van een verzamelaarskring en de werving van donaties en schenkingen uit deze kring.

 

2002-2006:

 

Extern adviseur en gastconservator voor Museum De Fundatie in Zwolle, gewijd aan het particuliere verzamelen (geopend juni 2005). Zie ook Tentoonstellingen en Catalogi.

 

Voorbeeld van adviesprojecten voor particulieren en private partijen

 

2004-heden:

 

Advies aan particuliere kunstbezitters - verzamelaars, kunstenaars hun erfgenamen, stichtingen die collecties beheren - over de bestemming van hun kunstbezit

 

2009-2012:

 

Adviseur voor een particulier museum dat zijn collectie wil de-musealiseren.

Adviseur voor twee particulieren die jaarlijks een grote gift doen voor de restauratie van prenten en geillustreerde boeken

 

Sinds 2009:

 

Lid van de Raad van Advies van de Vereniging van Vrienden der Aziatische kunst, waarvan de collectie in langdurig bruikleen berust bij het Rijksmuseum in Amsterdam. 

 

2008-2009:


Aviseur van de initiefnemers van een particuliere kunsthal, te ontwikkelen in het oosten van Nederland. Steenbergen is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van deze nieuwe, duurzame organisatie en levert het concept, brengt partners in kaart en adviseert over de programmering. Bij dit initiatief zal samengewerkt worden met particuliere verzamelaars.

 

Eigen particulier initiatief

 

In 2012 lanceerde Bureau Renée Steenbergen haar dochter-initiatief C-for-C Care for Culture, Culture for Care.  C-for-C zet zich in om beeldende kunst uit museaal, bedrijfs- en particulier bezit te herplaatsen in concertzalen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en opleidingscentra. Ook kan een model ontwikkeld worden waarin regio-gewijs wordt samengewerkt met behoud van kwaliteit en inhoud. Speciaal voor not for profit organisaties heeft C-for-C een programma ontwikkeld voor matching met kunstbezitters die stukken uit hun collectie tijdelijk of voor langere tijd willen tonen in een (semi-)openbare instelling.          

 

Meer informatie via de gele button links op de Homepage onder Care for Culture

Voorbeeld van een trainingssessie aan een kunstorganisatie:

 

In december 2008 verzorgde Renée Steenbergen een workshop voor de leden van de Vereniging van wetenschapsmusea en sciencecentra (VSC) in Teylers Museum.  Op verzoek van de ruim 30 leden gaf zij meer inzicht in de wijzen waarop zij particuliere donateurs bij hun musea kunnen betrekken. Aangesloten musea zijn onder meer Naturalis, het Science Center Amsterdam, Teylers en de universiteitsmusea.

 

Voorbeeld van advies aan bedrijven

 

2002: 

 

Lid en secretaris van de Auditcommissie Kunstcollectie Rabobank Nederland, i.s.m. Martijn Sanders en Hendrik Driessen (De Pont Stichting). Zij schreef een -intern- rapport met een beoordeling van en toekomstvisie voor de Rabo-kunstcollectie.

Voorbeeld van advies aan overheden

 

1992-1995:

 

Externe deskundige voor het Ministerie van Welzijn, Volksge¬zondheid en Cultuur:

• Driejarig onderzoek naar de effecten van deelname van Nederlandse galeries aan buitenlandse kunstbeurzen (Marktverruiming; drie rapportages)

• Onderzoek naar de effecten van de Tijdelijkse Aankoop Subsidieregeling Musea (TASR) voor de Collectievorming in 32 Nederlandse musea, de Collectie Nederland (Rapport).

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Renée Steenbergen

2009-2011:

In samenwerking met de doctoraalstudente Jessie van Iersel onderzoek naar de geefbereidheid van kunstverzamelaars in Nederland. NRC Handelsblad besteedde in mei 2011 aandacht aan de opmerkelijke reseltaten van dit onderzoek.

 

2005-2008:
Onderzoek voor en schrijven van het boek De Nieuwe Mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Verschenen mei 2008 i.s.m. Het Financieële Dagblad. Gefinancierd met een lening van de Stichting Dioraphte.

 

1996-2001:
Promotieonderzoek naar Nederlandse particuliere kunstverzamelaars, in opdracht van de  particuliere stichting Artimo. Toegevoegde onderzoeksplaats aan de Universiteit van Amsterdam. Handelseditie proefschrift: Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in Nederland (Amsterdam, Vassallucci 2002).

 

Voorts lid van diverse museum-aankoopcommissies, jury's en adviescommissies van locale en nationale overheden, waaronder de Mondriaan Stichting (Voorzitter Commissie Rente-subsidieregeling), het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Voorzitter Commissie Ateliers Buitenland) en bestuurslid van enkele particuliere fondsen waaronder het Steenbergen Fonds voor de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

 

Renée Steenbergens expertise is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zij publiceerde in 2002 haar proefschrift over kunstverzamelaars in Nederland, en in 2008 De Nieuwe Mecenas, over financiële steun van particulieren voor de kunsten in Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland.

 

Jurering ideeën andere financieringsvormen voor de kunsten

Op 22 maart zijn 30 voorstellen voor alternatieve manieren van kunst financieren gepresenteerd. De NRC publiceerde op 28 januari een oproep. Renée Steenbergen maakt deel uit van de jury met o.a. hoogleraren van de Erasmus universiteit die een selectie maakten, te publiceren in de NRC van 17 maart a.s. Op 22 maart makakten zij de winnaars bekend van de prijzen die de VandenEndeFoundation uitloofde voor de beste ideëen.